Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας.Μάθετε περισσότερα

Όροι χρήσης διαγωνισμού “As long as you dreaming”
 
1) O σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενος διαγωνισμός «As long as you dreaming» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») διοργανώνεται από την επιχείρηση με την επωνυμία «Renti padel arena» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πάροδος Αγίας Άννης 46.
 
2) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν υπάρξει πελάτες του ”Renti Arena Padel Club” και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας επιχείρησης, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
 
3) Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Διοργανώτριας https://aslongasyoudreaming.gr/terms καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού.
 
4) Η διαδικασία έχει ως εξής: από τις 23/01/2024 (10:01) έως τις 04/02/2024 (23:59), όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα δυο (2) παρακάτω βήματα.
1. Εγγραφή στην φόρμα του ιστοτόπου της Διοργανώτριας https://aslongasyoudreaming.gr/contest
2. Follow στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram https://www.instagram.com/aslongasyoudreaming/
 
5) Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο κατάλυμα As long as you dreaming – Νέο Οίτυλον https://aslongasyoudreaming.gr/el/neo-oitilo/
 
6) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση, με αυτοματοποιημένο τρόπο, της οποίας τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μέσω της σελίδας μας στο Instagram https://www.instagram.com/aslongasyoudreaming/ στις 04/02/2024. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει τα δώρα του διαγωνισμού. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης δυο (2) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθούν ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, τα δώρα που τυχόν δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 
7) Οι νικητές των δώρων θα παραλάβουν τα δώρα κατόπιν επικοινωνίας με την Διοργανώτρια. Οι ακριβείς ημερομηνίες διαμονής είναι 24/02/2024 – 26/02/2024 και η διαδικασία παραλαβής των δώρων θα γίνει μετά από συνεννόηση με τη Διοργανώτρια.
 
8) Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού γίνουν γνωστά με ανακοίνωση στη σελίδα της Διοργανώτριας στο στο Instagram https://www.instagram.com/aslongasyoudreaming/
 
9) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην σελίδα της στο Instagram https://www.instagram.com/aslongasyoudreaming/. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.
 
10) Αν κάποιος νικητής αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 10/02/2024, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή.
 
11) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η κλήρωση του δώρου είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται μετρήματα. Μοναδική υποχρέωση της Διοργανώτριας είναι η εξασφάλιση για τον κάθε νικητή του δώρου που κέρδισε.
 
12) Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του Διαγωνισμού να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://aslongasyoudreaming.gr/ και στο https://www.instagram.com/aslongasyoudreaming/. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 
13) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.
 
14) Διοργανώτρια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με σκοπό την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των δώρων. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβασθούνε σε τρίτους, πέραν τυχόν προσώπων τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην καταχώρηση των συμμετοχών στο Διαγωνισμό, στην ανάδειξη των νικητών και στην απόδοση των δώρων. Μετά την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, των συμμετεχόντων/ των νικητών ή και τυχόν επιλαχόντων θα καταστρέφονται. Τόσο η διοργανώτρια όσο και τα πρόσωπα τα οποία θα εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούνε των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του (στοιχεία νικητών). Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11, 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 6987260280.

Κερδίστε μια δωρεάν διανυκτέρευση. Εγγραφείτε

Κοινωνικά μέσα

© 2024 As long as you dreaming

Created by idream